Note 14
Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader2019:BLUE:20182017
Lønninger*16 112 24518 739 11215 901 220
Aktivering interne timer**-4 312 200-2 682 480-
Arbeidsgiveravgift2 594 2632 368 1072 312 958
Pensjonskostnader 1 954 7911 776 9611 601 815
Andre ytelser***1 681 21150 912594 712
Sum:BLUE:18 030 31020 252 61320 410 705

*Lønninger var høyere i 2018 grunnet sluttpakke/ ventelønn
**PTS har i 2019 og 2018 aktivert interne lønnskostnader knyttet til Prosjekt ny lov.
***Andre ytelser var høyere i 2019 grunnet innleie av vikarer

Selskapet har i 2019 hatt 23,5 avtalte årsverk og 21,8 utførte årsverk.

Ytelser til ledende personerDaglig lederStyret
Lønn / styrehonorar1 438 47469 657
Pensjonskostnader205 702-
Annen godtgjørelse17 466-
Sum:BLUE:1 661 64269 657

Samlet premiesats for pensjonsinnskudd til SPK 2019 har vært 14,30 %. Premiesatsen for 2018 var 13,95 %. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

PTS har ingen forpliktelser knyttet til bonus eller fratredelse etc.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor
I henhold til lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 og sjømannspensjonslovens § 19 revideres Pensjonstrygden for sjømenns regnskap av Riksrevisjonen. Pensjonstrygden for sjømenn belastes således ikke for godtgjørelse til revisor.

PENSJONER

Virksomheten har en pensjonsordning som omfatter i alt 24 personer per 31.12.2019. PTS’ ansatte er medlemmer av Statens pensjonskasse (SPK), og pensjonsordningen er finansiert gjennom innbetalinger til SPK. Det foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen derfor behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Samlet premiesats for pensjonsinnskudd til SPK i 2019 var 14,30 %. Premiesatsen for 2018 var 13,95 %.

Virksomhetens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

2019:BLUE:20182017
Adm. premie55 63952 01451 912
Innbetalt pensjonspremie AFP397 347364 100363 378
Arbeidsgiverandel1 501 8051 360 8471 186 525
Netto pensjonskostnad:BLUE:1 954 7911 776 9611 601 815