Styring og kontroll av virksomheten

PTS vurderer å ha god styring og kontroll på virksomheten. Det er ikke identifisert vesentlige avvik i internkontrollen.

Helhetlig risikostyring

PTS jobber kontinuerlig med å forbedre rutiner og kontroller knyttet til våre prosesser. Målet med arbeidet er å tilfredsstille kravene i økonomiregelverket, og å ha en oppdatert oversikt over virksomhetens risikoområder til enhver tid. Hvert år gjennomgår ledergruppen det overordnede risikobildet, og dette dokumenteres i en risikomatrise. Risikomatrisen dekker alle strategiske mål, systemer, prosesser og regelverk.

De viktigste risikoene i 2019/2020 er knyttet til
  • manglende eller feil innrapportering i forbindelse med ny lov
  • mangelfull forvaltning og videreutvikling av IT-infrastruktur
De viktigste tiltakene er
  • workshop med systemleverandørene
  • informasjonsarbeid mot kundene og økt brukerstøtte i overgangsperioden
  • arbeidet med ny strategi for infrastruktur

Virksomhetens overordnede risikostyring og internkontroll er forelagt styret.

Økonomistyring og resultatoppfølging

PTS’ økonomirapportering er basert på et periodisert regnskap etter Norsk regnskapsstandard (NRS). Hver måned gjennomgår ledelsen i det månedlige virksomhetsstyringsmøtet resultat- og målkort, regnskap/budsjett, utviklingstrekk i medlemsmassen og rammebetingelser. Videre blir status for avtalte aktiviteter og prosjekter gjennomgått, samt utvikling av sykefravær og lignende.

Etatsstyring

I 2019 har vi hatt to etatsstyringsmøter med Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). I vårmøtet er årsrapporten hovedtema, mens i høstmøtet er virksomhetsrapporten sentral.

I styringsdialogen med ASD har arbeidet med å implementere ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs vært et sentralt område.

Resultater i 2019

PTS har god måloppnåelse på alle overordnede mål. Utover god daglig drift har PTS hovedsakelig vært opptatt av det videre arbeidet med prosjektet knyttet til ny lov, under navnet «Prosjekt Bølgen». Prosjektet holder seg innenfor den tildelte rammen og blir levert til avtalt tid og kvalitet.