Vurdering av fremtidsutsikter

Den økonomiske utviklingen for Pensjonstrygden for sjømenn avhenger av flere faktorer – for eksempel konjunktursvingninger, strukturelle forhold eller endringer i rammebetingelser for næringene i ordningen.

Grunnet den store andelen aktive medlemmer i offshoresektoren (51 %) er ordningen sårbar for endringer i sysselsettingen i denne sektoren. Den aktive medlemsmassen i ordningen ble redusert i perioden 2015–2017 som følge av den negative utviklingen i oljebransjen. Nedgangen gjaldt både sysselsettingen innen flyttbare innretninger og annen offshore-relatert virksomhet. De siste to årene har det vært økt aktivitet i offshoresektoren, noe som har ført til flere aktive medlemmer. Dette sammenfaller med statistikk fra SSB som viser at det var en økning av de samlede investeringene i olje og gass med om lag 18 % fra 2018 til 2019. De neste fem årene forventer vi at antall yrkesaktive medlemmer i ordningen vil holde seg rundt dagens nivå, med en marginal nedgang på 3 % i perioden 2019–2024.

Antall pensjonister går totalt sett ned. I desember 2019 var det 6180 pensjonister i ordningen. Det forventes at den historiske nedgangen i antall pensjonister vil fortsette de neste fem årene. Nedgangen drives spesielt av pensjonister over 67 år og enkepensjonister. Antall pensjonister under 67 år forventes å falle med 9 % i perioden. Samlet sett forventer vi at antall pensjonister vil minske med 30 % i perioden 2019–2024.

Vi forventer at ordningens økonomi styrkes de neste fem årene, som følge av en anslått stabil utvikling i antall aktive medlemmer og en reduksjon av antall pensjonister. Nevnte fremtidsutsikter i ordningens økonomi kan ses i grafen under.

Risikoen for at garantitilskuddet fra staten utløses, reduseres for hvert år ordningen går med overskudd og styrker reguleringsfondet. Prognosen tilsier at reguleringsfondet vil være på 888 mill. kroner ved årsslutt 2024.