Direktørens beretning

Det er gledelig å kunne informere om at forslaget til ny pensjonsordning ble vedtatt av Stortinget i november 2019 – 70 år etter at ordningen ble etablert i 1949. Den nye pensjonsordningen er mer tilpasset dagens arbeidsliv og er i tråd med prinsippene i pensjonsreformen. Ordningen trådte i kraft allerede 1. januar 2020.

2019 har i stor grad dreid seg om å ferdigstille systemløsninger for å kunne håndtere det nye pensjonsregelverket. Arbeidet har vært omfattende, men PTS kom i mål når det gjelder både tid, kost og kvalitet. PTS har samtidig hatt god måloppnåelse på daglig drift.

Ny pensjonsordning

Ny lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs ble vedtatt i Stortinget 22. november 2019. Ordningen er basert på alleårsopptjening, og opptjening av pensjon skjer ut fra inntekt. Kravet til opptjeningstid er senket fra 12,5 år til 3 år. Dette sikrer at langt flere av våre medlemmer får rett til pensjon. Pensjonen kan tidligst tas ut fra 62 år. Man kan selv velge hvor lang tid den opptjente pensjonsbeholdningen skal utbetales over, men minimum er 7 år, og maksimum er 18 år. I ny ordning kan pensjonen fritt kombineres med fortsatt arbeidsinntekt. Den nye ordningen gjelder for alle medlemmer som er født i 1970 eller senere, samt for alle nye medlemmer.

PTS har gjennom hele 2019 jobbet videre med prosjektet knyttet til ny lov, under navnet «Prosjekt Bølgen». Progresjonen i arbeidet har vært god. Vi har, i tråd med prosjektplanen, prioritert å få ferdigstilt systemløsningen, slik at vi kan håndtere premieinnbetalinger ut fra nytt regelverk fra 1. termin 2020. Vi anser risikoen for at PTS ikke er klar for å ta imot første innrapportering i mars 2020, som lav. Systemløsningen er grundig testet, og prosjektet følger tidsplanen. Når det gjelder systemløsning for beregning av pensjon ut fra nytt regelverk, vil denne bli ferdigstilt 1. halvår 2020. I praksis vil behovet for denne først være aktuelt om tre år, når det første medlemmet i den nye ordningen tidligst kan pensjoneres.

Utviklingstrekk i ordningen

Ordningens økonomi er svært sensitiv for eventuelle endringer i medlemsmassen. Premieinntektene er direkte avhengig av antall yrkesaktive sjøfolk som er pliktig omfattet av ordningen til enhver tid, samt hvilket inntektsnivå som gjelder for disse. Inntektene avhenger også av i hvilken utstrekning rederiene velger å sysselsette sjøfolk fra utenfor EU/EØS-området. Dette er igjen avhengig av en rekke forhold som bl.a. har sammenheng med rammevilkårene for norsk skipsfart og offshorevirksomhet.

I likhet med i 2018 har vi også i 2019 sett en økning i antall aktive medlemmer, hovedsakelig innenfor offshoresektoren, og da spesielt innenfor riggsegmentet. Ifølge SSB økte de samlede investeringene i olje og gass med om lag 18 prosent fra 2018 til 2019. I tillegg har anslagene for 2020 blitt oppjustert med bakgrunn i næringens egne anslag. Selv om det fortsatt er optimisme i denne næringen, er det forventet at oljeinvesteringene vil falle på lengre sikt dersom det ikke igangsettes nye prosjekter. Medlemsmassen i de øvrige segmentene, som tradisjonell skipsfart, passasjerskip og ferger, er relativt stabil.

Antall pensjonister går totalt sett ned. Dette skyldes i hovedsak at antallet mottagere av livsvarige pensjoner er blitt betydelig redusert. Alderspensjoner under 67 år, som utgjør hovedtyngden av våre pensjonsutbetalinger, har flatet ut og er omtrent på samme nivå som i 2018. Det er likevel forventet at antall alderspensjonister under 67 år går ned de nærmeste årene. I sum vil dette styrke ordningens økonomi.

Premieinntektene i 2019 har økt med 65 mill. kroner (6,8 prosent) sammenlignet med 2018. Pensjonsutbetalingene har økt med 4 mill. kroner (0,4 prosent ) fra 2018 til 2019. Resultatet for 2019 var på 55 mill. kroner, og i 2020 forventes et overskudd på i overkant av 60 mill. kroner. Prognosene viser at ordningen også vil gå med overskudd de påfølgende årene som følge av sammenhengen mellom et forventet stabilt antall yrkesaktive medlemmer og færre pensjonister.

Administrasjonskostnadene i 2019 var 36,4 mill. kroner og i henhold til budsjett for året. Investeringene i 2019, for å tilrettelegge for ny lov, ble noe lavere enn budsjettert. Noen gjenstående oppgaver, herunder integrasjoner mot Folkeregisteret, ressurser knyttet til produksjonssetting og IT-sikkerhetstesting med tilhørende budsjett er overført til 2020. «Prosjekt Bølgen» holder seg innenfor godkjent totalbudsjett.

Kunde- og medlemsundersøkelsen

I september 2019 gjennomførte vi en kunde- og medlemsundersøkelse. Oppslutningen var god. Tilbakemeldingene vi fikk, var blant annet at PTS oppleves som en tradisjonell spesialist, som det er blitt enklere å forholde seg til med digitale kommunikasjonsløsninger som kunde- og medlemsportal, meldingsboks, app, chat og med god tilgjengelighet på telefon. Vi ser at medlemmenes tilfredshet også øker i takt med hvor ofte de er i kontakt med oss. Dette synes vi er interessant, og vi vil se på aktiviteter som kan øke kontakten med medlemmene våre, blant annet hyppigere utsendelse av informasjon også i en tidlig fase av medlemskapet. For øvrig ga undersøkelsen indikasjoner på at kundene og medlemmene har hatt større forventninger til videreutviklingen av portalløsningene enn vi har klart å levere siden forrige undersøkelse. Dette vil vi ta tak i når vi har avsluttet prosjektet knyttet til den nye pensjonsordningen.

Digitaliseringen fortsetter

Også i 2019 har vi jobbet med å automatisere prosessene for å øke andelen søknader via selvbetjeningsløsningen. Andelen ved utgangen av året er betydelig over måltallet på 82 prosent, og siste 12 måneder er andelen 87 prosent. Vi forventer ikke en ytterligere vesentlig økning av denne andelen, ettersom nødvendige opplysninger i enkelte saker fortsatt må innhentes manuelt. Saksbehandlingstiden på nye manuelle søknader om pensjon har i 2019 vært under en måned. PTS har i 2019 satt i drift nye prosesser basert på robotteknologi innenfor økonomiområdet som erstatter manuelle rutiner. Dette bidrar til økt innsats innenfor prioriterte områder og øker kunde- og medarbeidertilfredsheten.

Sikkerhet og beredskap

PTS er hele tiden opptatt av sikkerhetsarbeidet, ikke bare teknisk, men også selve sikkerhetskulturen i virksomheten og de ansattes holdninger. PTS har gjennomført flere beredskapsøvelser de siste årene, blant annet disaster recovery og phishing-øvelse. Vi har også testet interne sikkerhetsrutiner. Øvelsene har bidratt til å styrke vår kompetanse og oppmerksomhet rundt sikkerhet. Det planlegges en beredskapsøvelse i begynnelsen av 2020, hvor vi skal teste IT-sikkerheten i de nye systemene som implementeres i forbindelse med den nye pensjonsordningen.

PTS har et system for å følge opp personopplysningsloven (GDPR). I 2019 har vi ikke hatt avvik fra dette.

Fondsforvaltning

Resultatene for fondsforvaltningen i 2019 ble vesentlig bedre enn forventet, når det gjelder både aksjer og rentepapirer. Forventet avkastning på totalporteføljen var 2,2 prosent, mens resultatet endte på 5 prosent – 1,13 prosent bedre enn referanseindeksen. Avkastningen utgjorde en verdiøkning på 10 mill. kroner.

2019 ble et svært godt år i finansmarkedene. Målt i norske kroner økte den totale aksjeporteføljen i PTS med 18 prosent, mens renteinvesteringene samlet ga en avkastning på over  3,5 prosent. Markedet har i mindre grad enn forventet blitt påvirket av ulike politiske hendelser som handelskrig og Brexit. Derimot har sentralbankene i større grad påvirket markedene ved å reversere pengepolitikken fra innstrammende til støttende. Oppgangen i aksjemarkedene har vært drevet spesielt av IT-sektoren.

Norske rentepapirer hadde lavere avkastning enn de globale i året som gikk, i hovedsak fordi Norges Bank, som eneste sentralbank, satte opp renten. Avkastningen for PTS på norske rentepapirer ble likevel 2,8 prosent. For norske aksjer ble 2019 et godt år med 16,2 prosent avkastning, mye drevet av sektorene helse, forsyning og IT.

Markedsverdien på den langsiktige porteføljen pr. 31.12.2019 var på 205 mill. kroner, og på likviditetsporteføljen 20 mill. kroner. Likviditetsporteføljen fikk en avkastning på 1,84 prosent, hvilket vil si 0,68 prosent foran referanseindeksen. Verdiøkningen til likviditetsporteføljen utgjorde 0,5 mill. kroner. Samlet hadde PTS 225,1 mill. kroner til forvaltning ved utgangen av 2019.

Forvaltningen av porteføljen skjer i tråd med reglement og investeringsstrategi for PTS. Styret for PTS har valgt en investeringsstrategi med lav risikoprofil som innebærer at midlene er plassert i norske og globale fond fordelt med om lag 10 prosent i aksjer og resten i rentepapirer. Dagens PTS-spesifikke fondsforvaltningsreglement har stått uendret siden 1995. I takt med økende fondsforvaltningskapital har behovet for et mer standardisert og markedstilpasset reglement for PTS reist seg. PTS har derfor på vegne av styret foreslått at det gjøres endringer i reglementet og vil arbeide videre med dette i 2020.

Om tilknytningsform til staten

I forbindelse med revisjonen av PTS har det vært stilt spørsmål om hvilken tilknytningsform PTS har til staten, ettersom tilknytningsform har betydning blant annet for valg av regnskapsprinsipper. Det fremgår av stortingsproposisjon 26 S (2011–2012) at spørsmålet skulle tas opp igjen når man ble kjent med hvilke administrative og organisatoriske konsekvenser en ny varig pensjonsløsning ville få. Ny ordning er iverksatt, og PTS skal i 2020 bistå departementet med å få på plass en hensiktsmessig tilknytningsform for PTS for fremtiden.

Organisasjonen

PTS er en liten organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse på sine respektive fagområder. Det er god aldersspredning, og gjennomsnittsalderen er 49 år. Utskiftningsprosenten er svært lav, men så jobber vi også kontinuerlig for at PTS skal være en attraktiv arbeidsplass, og at medarbeiderne skal bli i virksomheten. Blant annet jobbes det systematisk med kompetansesituasjonen, og det utarbeides årlig kompetansetiltaksplaner og individuelle utviklingsplaner. Av andre tiltak vi har satt i gang, er felles trening i arbeidstiden, bedriftsfysioterapi og tilbud om årlig helsesjekk. Vi har også etablert et eget trimrom som kan benyttes utenom kjernetiden.

I 2019 gjennomførte vi medarbeiderundersøkelse med 100 prosent oppslutning. Resultatet viste fremgang på alle områder siden forrige undersøkelse, i 2017. Det var særlig høy score på samarbeid og arbeidsmiljø, gjennomføringsevne og målorientering. 8 av 10 oppgir at de er stolt av å være ansatt i virksomheten og er godt tilfreds med jobben sin. Dette er et resultat vi er svært fornøyd med, og som vi vil jobbe videre med for å sikre at vi opprettholder. Det var ingen områder som utpekte seg som særlig utfordrende, men som liten virksomhet må vi ha stor oppmerksomhet rettet mot utviklingsmuligheter for de ansatte.

Jeg ser frem til et spennende år i 2020, hvor vi nå har fått på plass ny pensjonsordning og skal ta imot den første innrapporteringen fra arbeidsgiverne på den nye ordningen. Samtidig skal vi gjøre klart for at våre medlemmer etter hvert skal kunne selvpensjonere seg også etter reglene i den nye ordningen. Sammen med alle de dyktige ansatte som jobber i PTS, ser jeg frem til å fortsette å utvikle virksomheten i årene som kommer.

 

Hilsen,

GEIR BØ

Direktør