Styrets beretning

Styrets sammensetning

Pensjonstrygden for sjømenn har et styre på fem medlemmer. Styrets medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av Arbeids- og sosialdepartementet for fire år om gangen, senest for perioden 1.5.2016–30.04.2020.

To medlemmer med varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra arbeidstakernes organisasjoner, og to medlemmer med varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra rederienes organisasjoner. Det femte medlemmet er styrets leder, som utpekes av ASD.

Pensjonstrygdens daglige leder er direktør Geir Bø. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styremøtene, men har ikke stemmerett.

Styrets oppgaver

Styret leder Pensjonstrygden for sjømenn i samsvar med lov av 3. desember 1948 om pensjonstrygd for sjømenn. Fra 1. januar 2020 trådte ny lov i kraft- Lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs.

Styret har ansvar for å utvikle den overordnede strategien for virksomheten. Styret har også det overordnede ansvaret for driften innenfor de rammene som er trukket opp av de politiske myndigheter når det gjelder formål, innhold og former for virksomhetsutøvelse innenfor de ressursene som er stilt til disposisjon.

Styrets oppgaver er blant annet å godkjenne virksomhetsplan og budsjett, legge frem årsrapport og årsregnskap og sørge for at ordningens ressurser forvaltes på en forsvarlig måte.

I styreinstruksen er det også bestemmelser om styrets forhold til departementet og virksomhetens daglige leder.

Oppgaver og rammeverk

Pensjonstrygden for sjømenn er en egen lovbestemt pensjonsordning som ble vedtatt 3.12.1948, og som hører administrativt inn under Arbeids- og sosialdepartementet.

Administrasjonen av ordningen er lokalisert i Oslo og har som hovedoppgave å innkreve premie, ivareta og forvalte opptjente rettigheter, utbetale sjømannspensjon til alle berettigede til rett tid, informere og veilede rederier og sjømenn samt forvalte ordningens fondsmidler på en betryggende og god måte.

Årets resultater/økonomi

Samlede inntekter i 2019 utgjorde 1059 mill. kroner, mot 1000 mill. kroner foregående år. Årsaken til stigningen i inntekten er lønnsutvikling og økning i grunnbeløpet, samt en liten økning i antall medlemmer. Ordningen får kun tilskudd fra staten til å dekke et krigsfartstillegg. Tilskuddet er nedadgående og utgjorde i 2019 40 mill. kroner, mot 46 mill. kroner året før.

Totale kostnader for 2019 utgjorde 1 015 mill. kroner som er på nivå med 2018.

Inntekter fra finansielle investeringer var 10 mill. kroner i 2019. Dette er en økning sammenliknet med året før som følge av økt avkastning både på rentemarkedet og i aksjemarkedet.

Markedsverdien på verdipapirporteføljen var 225 mill. kroner pr. 31.12.2019.

Hendelser etter balansedagen
Koronaviruset har rammet de globale kapitalmarkedene i begynnelsen av 2020. Til tross for dette har PTS hatt begrensede tap på sine investeringer. Tapene har så langt vært godt innenfor tapspotensialet i stresstesten. Uroen har også medført et betydelig antall permisjonsvarsler blant våre kunder. Hendelsene har imidlertid oppstått etter balansedagen uten regnskapsmessig konsekvens for 2019.

Årsresultatet for 2019 ble 55 mill. kroner. Samlet egenkapital pr. 31.12.2019 var 273 mill. kroner.

Sikkerhet og beredskap

PTS har et ansvar for at hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap er en integrert del av arbeidet i egen sektor og organisasjon. Det innebærer et løpende, forebyggende beredskapsarbeid slik at vi styrker evnen og kapasiteten til å håndtere eventuelle kritiske situasjoner. Vi har laget en oversikt over aktuelle scenarioer som kan berøre virksomheten, og vi utfører årlig risikostyring og gjennomfører tiltak knyttet til våre kjente sårbarheter. PTS har et kriseplanverk der vi har knyttet hendelseshåndteringsbeskrivelser til de identifiserte typer hendelser som kan ramme virksomheten.

PTS har de siste årene hatt flere beredskapsøvelser, noe som har vært lærerikt og utviklende. Øvelsene er blitt evaluert og har dannet grunnlag for kommende øvelser. Korrigerende tiltak har blitt gjort. I 2019 har vi utsatt gjennomføringen av beredskapsøvelser for å kunne teste IT-sikkerheten i de nye systemløsningene for ny pensjonsordning som implementeres ved årsskiftet.

PTS har systemer og rutiner for å sikre at behandling av personopplysninger er i samsvar med personopplysningsloven, og vi igangsetter nye tiltak der det er nødvendig ut fra en risikovurdering. Gjennom å bygge gode holdninger og skape bevissthet i det daglige arbeidet sørger PTS for at alle ansatte får et forhold til de kravene som stilles til personvern og behandling av personopplysninger. Det er ikke avdekket avvik i 2019.

Opplæring i og bevisstgjøring om informasjonssikkerhet tas med jevne mellomrom opp blant annet på allmøter og intranettet. Det er utarbeidet retningslinjer for informasjonssikkerhet som alle ansatte har gjennomgått. Retningslinjene inngår som en del av opplæringen for nyansatte.

På bakgrunn av virksomhetens kontinuerlige arbeid med og oppmerksomhet på sikkerhet vurderer vi at risikoen for sikkerhetsbrudd er moderat.

Styrets arbeid i 2019

Styret har hatt fire møter i 2019. I tillegg har styrets leder deltatt i de faste etatsstyringsmøtene med Arbeids- og sosialdepartementet.

På hvert styremøte behandles virksomhetens økonomistyring, ordningens økonomi, utviklingstrekk og måloppnåelse sett opp mot de kravene som virksomheten er underlagt fra departementet. De senere årene har sårbarhetsanalyse vært en viktig del av økonomirapporteringen. Analysen viser hvor stor reduksjon av medlemsmassen ordningen kan tåle før statsgarantien utløses.

I 2019 har styret lagt særlig vekt på oppfølging av lovendringsprosjektet «Bølgen» og fondsforvaltningen. På hvert styremøte har rådgivere og analytikere fra Grieg Investor deltatt for å presentere situasjonen i markedet generelt og for å forklare hvordan dette har hatt betydning for PTS’ verdipapirportefølje.

 

Organisasjon

PTS har som mål å ha kompetente og endringsdyktige ledere og medarbeidere, som bidrar til at organisasjonens mål nås. I virksomhetens personal- og lønnspolitikk legges det vekt på likestilling og på å oppnå en god balanse mellom kvinner og menn.

Ved utgangen av 2019 hadde PTS 24 ansatte. Gjennomsnittsalderen var 49 år.

I 2019 har det vært en nedgang i sykefraværet til 4,2 %, fra 5,3 % i 2018. Sykefraværet var dermed innenfor virksomhetens målsetting om at sykefraværet ikke skal overstige 4,5 %. Vi har jobbet mye med å forebygge og redusere sykefraværet gjennom tett oppfølging og tilrettelegging der det har vært behov for det. Sykefraværet følges tett i virksomhetsstyringen og i regelmessige møter med tillitsvalgte og verneombudet. PTS er opptatt av å opprettholde et godt og inkluderende arbeidsmiljø og jobber hele tiden med tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke arbeidsmiljøet. Blant annet gis de ansatte tilbud om bedriftsfysioterapi med egenandel og felles trening i arbeidstiden. Tiltakene er populære og benyttes bredt i virksomheten. Det er etablert et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten, som bistår i både planlegging og gjennomføring av HMS-arbeidet i virksomheten.

Ved årsskiftet utgjorde andelen kvinner 63 %, mot 57 % i 2018. I ledergruppen er 50 % kvinner. Det er ikke avdekket forskjeller i menns og kvinners lønn på noen områder i virksomheten, og kvinner er godt representert ved deltakelse i prosjekter, faggrupper, opplæringstiltak og lignende.

PTS utarbeider årlig planer for kompetanseutvikling. I 2019 har det vært lagt stor vekt på å sikre at virksomheten er godt kvalifisert for å håndtere den nye pensjonsordningen. Fagsiden har opparbeidet seg god kompetanse gjennom arbeidet med å forberede ny pensjonsordning i «Prosjekt Bølgen» og i selve lovarbeidet. Det har også vært gjennomført internopplæring for alle ansatte. Den digitale kompetansen og bevisstheten rundt informasjonssikkerhet er styrket både gjennom arbeidet med å videreutvikle selvbetjeningsløsningene og robotisere sentrale saksbehandlerprosesser, og gjennom å ha løpende oppmerksomhet på personvern og informasjonssikkerhet.

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i mai 2019 med en svarprosent på 100. Undersøkelsen viser fremgang på alle områder i forhold til forrige undersøkelse, i 2017. Undersøkelsen viser høy score på samarbeid og arbeidsmiljø, gjennomføringsevne og målorientering, klarhet i roller og støttende ledelse. De ansatte opplever å ha riktig kompetanse i jobben, at de får det de trenger av opplæring og veiledning, og at virksomheten utnytter potensialet i digitale løsninger og verktøy. 8 av 10 oppgir at de er stolt av å være ansatt i virksomheten, og er alt i alt godt tilfreds med jobben sin. Det er ingen som oppgir at de forventer å slutte innenfor en 2-årsperiode. Det er ingen områder som peker seg særlig ut som utfordringer, men vi vil jobbe videre for å sikre at vi opprettholder det vi er gode på, og fortsette å jobbe med å styrke engasjement og legge til rette for utviklingsmuligheter internt i virksomheten.

Det har ikke forekommet noen arbeidsulykker i løpet av året.

Inkluderingsdugnaden og 5 %-målet

PTS har svært lav utskifting av arbeidstakere og gjennomfører færre enn fem nyansettelser i året.

Vi legger vekt på inkludering i vårt rekrutteringsarbeid og oppfordrer også kvalifiserte kandidater med hull i CV-en til å søke. Kvalifiserte søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller har hull i CV-en, kalles inn til intervju.

Utvikling av virksomheten

Gjennom moderniseringen av virksomheten har PTS lagt til rette for å kunne iverksette og administrere den fremtidige pensjonsordningen på en effektiv og kvalitativt god måte.

Også i 2019 har vi tatt i bruk roboter som håndterer enklere rutineoppgaver. Dette effektiviserer driften, øker kunde- og medarbeidertilfredsheten og reduserer sårbarhet.

Påvirkning på ytre miljø

PTS har systemer for å skille oppsamling av avfallstypene papir, restavfall, glass og metall, plast, lysrør, batterier og toner til kopimaskin.

Energiforbruket i kontorlokalene begrenses ved at alle lys slukkes når lokalene forlates om kvelden, og ved at varmen settes ned i helger.

Antall reiser ligger på et minimum og begrenser seg hovedsakelig til de turene som er nødvendige for PTS’ informasjonsvirksomhet. Det anslås å dreie seg om fem–ti turer i løpet av et gjennomsnittsår.

PTS velger fyrtårnsertifiserte produkter og andre miljøvennlige alternativer så langt det er mulig.

I 2019 er det innført kildesortering for å redusere mengden restavfall.

Trygdens fond

Pensjonstrygdens reguleringsfond forvaltes av styret etter Lov om pensjonstrygd for sjømenn § 14 og etter reglement fastsatt sist ved kongelig resolusjon av 3.11.1995, godkjent ved Stortingets vedtak av 12.12.1995.

Pr. 31.12.2019 var reguleringsfondet på 273 mill. kroner, hvorav 225 mill. kroner er plassert i verdipapirfond. Fondet er forvaltet slik at det ligger innenfor rammene i fondsreglementet og den styrevedtatte fondsforvaltningsstrategien. Kapitalforvaltningen ledes av en investeringskomite i PTS på mandat fra styret. Investeringskomiteen ledes av direktøren i PTS. PTS bruker ekstern forvaltning og får bistand fra eksterne konsulenter fra Grieg Investor til å velge ut forvalterne og overvåke disse løpende. Grieg Investor utfører også rapporteringen.

I takt med økende fondsforvaltningskapital har behovet for et mer standardisert og markedstilpasset fondsreglement for PTS reist seg. Administrasjonen har på vegne av styret foreslått at det gjøres endringer i reglementet og vil arbeide videre med dette i 2020.

Framskrivning av pensjonstrygdens inntekter og utgifter

Økonomien i PTS er basert på et utligningsprinsipp, noe som innebærer at årets utgifter dekkes av årets inntekter. Pensjonstrygden har dermed ikke kapitaldekning for sitt ansvar beregnet etter vanlige forsikringstekniske prinsipper. Pensjonstrygden er garantert av staten.

For å få et best mulig bilde av pensjonstrygdens fremtidige økonomi, herunder av statens garantiansvar, er det gjort beregninger av ordningens fremtidige forpliktelser og premieinntekter.

Prognosemodellen for premieinntekter, som er utviklet av Oslo Economics, baserer seg på de ulike makroøkonomiske parameterne som påvirker ordningens inntekter (oljepris, arbeidsledighet, BNP, trend, sesongvariasjoner, lønnsvekst og G-regulering). Anslag for pensjonsutbetalinger er beregnet av aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS. Pensjonsutgiftene har de siste ti årene vist en synkende tendens. Den viktigste årsaken er at tilgangsklassene er mindre enn avgangsklassene. Ut fra aktuarberegningene forventes samme utvikling i årene som kommer. Det forventes samtidig en svak økning i premieinntektene. Dette vil styrke ordningens økonomi. På grunn av sysselsettingssituasjonen i offshoresektoren, som har den største delen av ordningens aktive medlemmer, er det imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen i ordningen.

Tilskuddet til krigsfartstillegget er beregnet å utgjøre 35 mill. kroner i 2020, og det vil reduseres med ca. 3–4 mill. kroner hvert av de kommende år. Faktisk tilskudd for 2019 utgjorde 40 mill. kroner.

Ordningen gikk med et overskudd i 2019 på 55 mill. kroner, og for 2020 budsjetteres det med et regnskapsmessig overskudd på 62 mill. kroner.

Prognosene for 2020 er fortsatt noe usikre i det de ulike segmentene i ordningen er sensitive for konjunktursvingninger. Vi har dog sett en økt optimisme og et økt antall medlemmer i løpet av 2019, hvilket tyder på en videre økning i premieinntekter.

Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til hvordan lovendringen fra 1. januar 2020 påvirker ordningens økonomi fremover.

Fortsatt drift

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter en riktig oversikt over PTS’ økonomiske utvikling og finansielle stilling. Pensjonsordningen er statsgarantert, og årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Disponering av årets resultat

Årets overskudd på 55 mill. kroner tilføres reguleringsfondet i henhold til lov om Pensjonstrygd for sjømenn § 14.