Introduksjon til virksomheten

Om virksomheten og samfunnsoppdraget

Pensjonstrygden for sjømenn er en pliktig pensjonsordning for arbeidstakere som er ansatt på norskregistrerte skip. Pensjonstrygden har som hovedformål å yte pensjon fra pensjonsalderen for arbeidstakere til sjøs, som er 60 år, og frem til 67 år. 1.1.2020 trer nye regler for alderspensjon i kraft. Arbeidstakere som ansettes etter dette, og arbeidstakere som ikke har fylt 50 år når de nye reglene trer i kraft, omfattes av de nye reglene. Pensjonsordningen blir finansiert ved premie fra arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Staten gir et løpende tilskudd til ordningen, som hovedsaklig er et pensjonstillegg til sjømenn som seilte under andre verdenskrig. Tilskuddet er avtagende. Ordningen administreres av Pensjonstrygden for sjømenn, PTS.

Ordningen omfatter i hovedsak arbeidstakere som er norske statsborgere, arbeidstakere med fast bopel i Norge, og fra 1994 også arbeidstakere som er statsborgere i andre EU/EØS-land og Sveits. I tillegg til arbeidstakere innen ordinær skipsfart omfattes flere grupper i offshorerelaterte virksomheter.

Ivaretakelsen av internasjonale forpliktelser og forpliktelser overfor medlemmer i utlandet er en sentral oppgave for PTS. PTS tilstreber et godt omdømme og høy tillit. PTS samarbeider godt med andre relevante virksomheter og aktører slik at målene for virksomheten nås. PTS skal gi trygghet for pensjoner for sine medlemmer.

Visjon

PTS skal være den mest attraktive pensjonsforvalteren for sjøfolk og rederier.

Virksomhetsidé

PTS er en effektiv pensjonsforvalter som leverer tjenester av høy kvalitet til sjøfolk og rederier.

Verdier

PTS skal være en proaktiv virksomhet, som er kjent for ansvarlighet og nærhet til rederier, sjøfolk og samarbeidspartnere.

Strategiske mål

 • høy kundetilfredshet
 • god økonomi- og likviditetsstyring og lave administrasjonskostnader
 • rett pensjon og premie til rett tid
 • forsvarlig og god forvaltning av ordningens fondsmidler
 • PTS skal ha kompetente, motiverte og endringsdyktige ledere og medarbeidere, som bidrar til måloppnåelse
 • PTS skal ha et godt opplegg for sikkerhet, risiko og sårbarhetshåndtering

Virksomheten har følgende overordnede mål for 2019

 • gode økonomiske analyser og beregninger
 • korrekt premie til rett tid
 • korrekt pensjon til rett tid
 • god brukerretting
 • forsvarlig og god forvaltning av ordningens fondsmidler
 • god oppfølging av pensjonsreformen
 • god internadministrasjon

For våre medlemmer betyr målene at de skal sikres rettigheter i tråd med lov om pensjonstrygd for sjømenn. Medlemmene skal sikres korrekt vedtak om pensjon og korrekt utbetaling til rett tid.

For våre kunder betyr målene korrekt innkreving av premie til rett tid. Pensjonstrygden finansieres etter utlikningsprinsippet ved at løpende inntekter (premie) fra sjømenn og rederier skal dekke løpende utgifter til pensjoner og administrasjon.

Våre medlemmers og kunders behov skal prioriteres gjennom et godt tilpasset tjenestetilbud når det gjelder service, informasjon, tilgjengelighet og kompetanse, levert gjennom selvbetjeningsløsninger og personlig betjening. Våre IT-systemer har en høy automatiseringsgrad, hvilket understøtter og bidrar til å forenkle arbeidsprosessene og forretningsprosessene.

For staten innebærer målene at pensjonstrygden leverer budsjettinnspill som baserer seg på gode økonomiske anslag, og utvikler IKT-løsninger for å kunne administrere den nye pensjonsordningen fra 1. januar 2020. Videre skal PTS søke å oppnå høyest mulig avkastning av fondsplasseringene innenfor vedtatte strategi og gjeldende reglement.

For våre ansatte innebærer målene et godt opplegg for deling og utvikling av kompetanse, og et inkluderende og støttende arbeidsmiljø.

PTS’ daglige virke krever samordning med Folketrygden og andre ordninger, deriblant Garantikassen for fiskere. Andre viktige samarbeidspartnere er Skipsregistrene og Skatteetaten.

Virksomheten er administrativt underlagt Arbeids- og Sosialdepartementet

PTS har en uavklart tilknytningsform til staten, og økonomistyringen i PTS har unntak fra kravene i det statlige økonomiregelverket på enkelte områder. Når ny pensjonsordning nå er på plass, vil departementet ta stilling til fremtidig tilknytningsform for PTS.

Som forvalter av egen lov har PTS et selvstendig ansvar for å tolke, iverksette og forvalte relevant lovverk med tilhørende forskrifter. Tolkningsspørsmål som er av prinsipiell karakter, skal tas opp med departementet. Departementet blir orientert ved vesentlige endringer i praksis.

Fakta om PTS

PTS forvalter pensjonsrettigheter for 153 000 medlemmer, derav om lag 28 000 yrkesaktive, 6 000 pensjonister og 119 000 tidligere yrkesaktive.

Vi mottar og behandler i overkant av 1 000 pensjonssøknader hvert år. I tillegg til lønnsvekstregulering og maskinelle endringer foretar vi årlig om lag 2 000 endringer i løpende pensjoner.

 • PTS utbetaler i underkant av 1000 mill. kroner årlig i pensjoner.
 • PTS krever inn i overkant av 1000 mill. kroner i årlig premie fra om lag 700 rederier med til sammen 2 200 skip.
 • PTS har omfattende kundeservice og informasjonsvirksomhet til kunder og medlemmer i ulike kanaler.