Årsregnskap 2019

Premieinntekter og driftsinntekter

Pensjonstrygden for sjømenn sine samlede inntekter i 2019 utgjorde 1059 mill. kroner, mot 1000 mill. kroner foregående år. Årsaken til stigningen i inntekten er lønnsutvikling og økning i grunnbeløpet, samt en liten økning i antall medlemmer. Ordningen får kun tilskudd fra staten til å dekke et krigsfartstillegg. Tilskuddet er nedadgående og utgjorde i 2019 40 mill. kroner, mot 46 mill. kroner året før.

Inntekter fra finansielle investeringer

Inntekter fra finansielle investeringer var 10 mill. kroner i 2019. Dette er en økning sammenliknet med året før som følge av økt avkastning både på rentemarkedet og i aksjemarkedet.

Pensjonsutbetalinger og driftskostnader

Totale kostnader for 2019 utgjorde 1 015 mill. kroner som er på nivå med 2018.

Markedsverdien på verdipapirporteføljen var 225 mill. kroner pr. 31.12.2019.

Årsresultatet for 2019 ble 55 mill. kroner. Samlet egenkapital pr. 31.12.2019 var 273 mill. kroner.

RESULTATREGNSKAP

Note201920182017
Premieinntekter11:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-11-premieinntekter/1 019 478 956954 305 677904 549 399
Tilskudd fra staten12:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-12-tilskudd-fra-staten-asd/40 000 00046 000 00053 000 000
:BLUE:Sum premieinntekter og driftsinntekter1 059 478 9561 000 305 677957 549 399
Renteinntekt, utbytte og påløpt avkastning på finansielle eiendeler5:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/4 206 6253 456 0622 059 921
Verdiendringer på investeringer5:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/6 124 735-2 705 975-832 501
Realisert gevinst og tap på investeringer5:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/25 681-144 2282 220 425
:BLUE:Sum netto inntekter fra finansielle investeringer10 357 041605 8593 447 845
Pensjonsutbetalinger13:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-13-pensjonsutbetalinger-til-medlemmer-av-pensjonstrygden/-979 009 053-974 818 534-986 057 670
:BLUE:Sum pensjonsutbetalinger-979 009 053-974 818 534-986 057 670
:BLUE:Resultat av pensjonsvirksomheten90 826 94426 093 002-25 060 426
Lønnskostnad14-18 030 310-20 252 613-20 410 705
Avskrivning anleggsmidler2:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/-9 083 790-7 576 474-5 878 099
Annen driftskostnad15-9 315 640-7 803 106-9 341 344
:BLUE:Sum driftskostnader-36 429 740-35 632 193-35 630 148
Renteinntekt16:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-16-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/1 121 913836 0481 516 654
Annen finansinntekt16:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-16-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/432 774293 21115
Annen finanskostnad16:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-16-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/-867 339-1 094 573-553 150
:BLUE:Resultat av finansposter687 34734 686963 520
:BLUE:Årsresultat7:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-7-egenkapital/55 084 551-9 504 506-59 727 054
OVERFØRINGER
Overført til reguleringsfondet55 084 551-9 504 506-59 727 054
:BLUE:Sum overføringer55 084 551-9 504 506-59 727 054

BALANSE

EiendelerNoter201920182017
ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER
:IN:Programvare2:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/32 968 37228 230 76318 696 201
:BLUE::IN:Sum immaterielle eiendeler32 968 37228 230 76318 696 201
VARIGE DRIFTSMIDLER
:IN:Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr2:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/553 386863 8411 869 759
:BLUE::IN:Sum varige driftsmidler2:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/553 386863 8411 869 759
:BLUE::IN:Sum anleggsmidler33 521 75929 094 60420 565 960
OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
:IN:Kundefordringer3:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-3-kundeutfordringer/4 312 213729 4211 288 292
:IN:Andre kortsiktige fordringer4:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-4-andre-fordringer/1 791 6092 237 255502 921
:BLUE::IN:Sum fordringer6 103 8212 966 6771 791 213
INVESTERINGER
:IN:Investeringer i finansielle instrumenter5:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/224 837 262197 480 22130 036 175
:BLUE::IN:Sum investeringer224 837 262197 480 22130 036 175
Bankinnskudd, kontanter o.l.6:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-6-bankinnskudd-trekkrettigheter/40 914 60931 158 803214 871 286
:BLUE:Sum omløpsmidler271 855 693231 605 700246 698 674
:BLUE:Sum eiendeler305 377 451260 700 305267 264 633

Balanse

EGENKAPITAL OG GJELDNote201920182017
EGENKAPITAL
:IN:Grunnfond--186 000 000
:IN:Reguleringsfond272 655 637217 571 08541 075 591
:BLUE::IN:Sum egenkapital7:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-7-egenkapital/272 655 637217 571 085227 075 591
GJELD
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
:IN:Mellomregnskap ASD8:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-8-mellomregnskap-arbeids-og-sosialdepartementet-asd/-9 244 2279 244 227
:BLUE::IN:Sum annen langsiktig gjeld-9 244 2279 244 227
KORTSIKTIG GJELD
:IN:Leverandørgjeld9:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-9-kortsiktig-gjeld/1 834 9071 720 1781 241 288
:IN:Skyldig offentlige avgifter10:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-10-skyldige-offentlig-avgifter/27 489 66027 971 72027 888 538
:IN:Annen kortsiktig gjeld9:LINK:https://aarsrapport2019.pts.no/noter/note-9-kortsiktig-gjeld/3 397 2484 193 0951 814 989
:BLUE::IN:Sum kortsiktig gjeld32 721 81533 884 99230 944 815
:BLUE::IN:Sum gjeld32 721 81543 129 22040 189 042
:BLUE:Sum egenkapital og gjeld305 377 451260 700 305267 264 633

DIREKTE KONTANTSTRØM

201920182017
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
:IN:Innbetaling av premier1 016 047 572954 115 335904 297 769
:IN:Innbetaling av statstilskudd40 000 00046 000 00053 000 000
:IN:Utbetalinger til medlemmer av pensjonstrygden-978 324 147-974 554 869-985 841 966
:IN:Innbetaling av renter1 554 6871 129 2581 516 669
:IN:Utbetaling av renter-867 339-1 094 503-553 150
Utbetalinger vedrørende driften (lønn, driftskostnader etc.):IN:-28 899 794-26 364 398-29 231 967
:BLUE::IN:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter49 510 978-769 176-56 812 645
KONTANTSTRØMMER FRA KAPITALFORVALTNING
:IN:Innbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål20 000 00077 969 685122 059 227
:IN:Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer for kortsiktige handelsformål-37 000 000-244 807 872-63 500 000
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra kapitalforvaltning-17 000 000-166 838 18758 559 227
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERING AV DRIFTSMIDLER
:IN:Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-356 863-134 319-25 514
:IN:Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler-13 154 081-15 970 801-6 849 016
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra investering av driftsmidler-13 510 944-16 105 119-6 874 529
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Utbetalinger gjeld ASD-9 244 227--1 000 000
:BLUE:Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter-9 244 227--1 000 000
:BLUE:Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter9 755 807-183 712 482-6 127 947
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse31 158 803214 871 286220 999 233
:BLUE:Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens slutt40 914 60931 158 873214 871 287
AVSTEMMING
:IN:Resultat før skattekostnad55 084 551-9 504 506-59 727 054
:IN:Tap/gevinst ved salg av eiendeler-25 681144 228-2 220 830
:IN:Ordinære avskrivninger9 083 7907 576 4745 878 099
:IN:Endring i kundefordringer-3 202 92887 80495 904
:IN:Endring i leverandørgjeld114 729478 890719 318
:IN:Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter-10 331 360-750 087-1 227 015
:IN:Endring i andre tidsavgrensningsposter-1 212 1241 198 020-331 066
:IN::BLUE:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter49 510 978-769 176-56 812 645