Årets aktiviteter
og resultater

PTS har god måloppnåelse på daglig drift. Det gjelder alle overordnede mål i tildelingsbrevet.

SAMLET VURDERING AV PRIORITERINGER, RESSURSBRUK, RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE

PTS har god måloppnåelse på daglig drift. Det gjelder alle overordnede mål i tildelingsbrevet.

PTS har i 2019 jobbet videre med prosjektet knyttet til ny lov, under navnet «Prosjekt Bølgen». Progresjonen i lovendringsarbeidet har vært bra. Premieprosessen er planlagt satt i produksjon i uke 4 i 2020, mens pensjonsprosessen er planlagt ferdigstilt våren 2020. Prosjektet holder seg innenfor den tildelte rammen og blir levert til avtalt tid og kvalitet. Løsningen som blir implementert, er i henhold til loven som ble vedtatt av Stortinget 22. november 2019. PTS er således klar for å ta imot første innrapportering etter den nye premieberegningsmodellen i mars 2020.

Også i 2019 har vi sett en moderat økning i antall yrkesaktive medlemmer. Totalt har premieinntektene økt med 65 mill. kroner (6,8 %) fra 2018. Innenfor segmentet «flyttbare innretninger» ser vi en gledelig økning det siste året. Dette segmentet ble sterkt redusert i kjølvannet av oljekrisen.

Antall pensjonister går totalt sett markant ned. Dette skyldes en betydelig reduksjon av livsvarige pensjoner som følge av høy gjennomsnittsalder i denne gruppen. Imidlertid har antall pensjonister under 67 år, som utgjør hovedtyngden av pensjonene, flatet ut. Pensjonsutbetalingene økte med 4 mill. kroner (0,4 %) fra siste regnskapsår. Ifølge våre prognoser vil pensjonsutbetalingene gradvis bli redusert de nærmeste årene.

I september 2019 gikk startskuddet for en ny kunde- og medlemsundersøkelse. Svarprosenten var god. Resultatene fra undersøkelsen viser at kundene og medlemmene oppfatter PTS som en tradisjonell spesialist. Tilfredsheten øker i takt med hvor ofte de er i kontakt med PTS. Undersøkelsen viser også at kundene og medlemmene har forventninger til at portalløsningene skal utvikles videre, i takt med den økende digitaliseringen i samfunnet.

Også i 2019 har vi jobbet med å automatisere prosessene for å øke andelen søknader via selvbetjeningsløsningen. Andelen er betydelig over måltallet på 82 %, og siste 12 måneder har andelen vært 87 %. Saksbehandlingstiden på nye manuelle søknader om pensjon har i 2019 vært under en måned. PTS har i 2019 satt i drift nye prosesser basert på robotteknologi. Dette effektiviserer driften ytterligere, øker kunde- og medarbeidertilfredsheten og reduserer sårbarhet.

PTS har hele tiden oppmerksomheten rettet mot sikkerhetsarbeidet og har gjennomført flere IKT-beredskapsøvelser de siste årene. Det er planlagt en beredskapsøvelse i begynnelsen av 2020 der vi tester IT-sikkerheten i de nye systemene som implementeres i forbindelse med lovendringene.

PTS har implementert et system for oppfølging av GDPR. Det har ikke blitt avdekket avvik i 2019. PTS har konkludert med at kravene i personopplysningsloven etterleves.

Årets høydepunkter og milepæler

Forslaget til ny lov (prop. 118 L) oversendt Stortinget

Etter godkjennelse i statsråd oversender Arbeids- og sosialdepartementet proposisjonen med forslag til nye regler om alderspensjon for arbeidstakere til sjøs for behandling i Stortinget. Lovforslaget inneholder også overgangsregler fra dagens ordning til den nye.

Pensjonstrygden for sjømenn 70 år

Lov av 3. desember 1948 om pensjonstrygd for sjømenn trådte ikraft umiddelbart, men innbetaling av premie og utbetaling av pensjoner startet først opp 1. juli 1949. Det vil si at Pensjonstrygden for sjømenn har vært i virksomhet i 70 år.

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om ny pensjonsordning til Stortinget

Arbeids- og sosialkomiteen oversender sin innstilling om Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)

Ny lov vedtatt

Den nye loven vedtas og får navnet Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. Ny lov trer ikraft fra 1. januar 2020

PTS er klare for ny lov

PTS er klar med nye systemløsninger for å håndtere ny lov fra 1.1.2020

FONDSFORVALTNING

Fondsforvaltningen i 2019 har gitt en avkastning på 5,06 % som var 1,13 % bedre enn referanseindeksene for hovedporteføljen. Dette var vesentlig høyere enn forventet avkastning på 2,2 %. Avkastningen utgjorde ca. 10 mill. kroner. De globale finansmarkedene har i 2019 vært preget av usikkerhet rundt blant annet handelskrigen mellom USA og Kina, samt Storbritannias utmelding av EU. Rentemarkedene globalt har sett fallende renter og de fleste utenlandske sentralbanker har ført en støttende pengepolitikk. Norges bank har imidlertid valgt en mer restriktiv pengepolitikk, og satt opp styringsrenten i 2019. Avkastningen for norske obligasjoner ble likevel bedre enn forventet med en avkastning på 2,8 %. Oppgangen i de globale aksjemarkedene var drevet av IT-sektoren, mens den for norske aksjer i stor grad var drevet av sektorene helse, forsyning og IT.

Markedsverdien på porteføljen var til sammen 225 mill. kroner pr. 31.12.19. Forvaltning av porteføljene skjer i henhold til PTS’ reglement for fondsforvaltning og styrevedtatt strategi.

Hovedportefølje

AktivaklassePorteføljeReferanseindeksDifferanseAvkastning (i tusen kr.)Markedsverdi (i tusen kr.)AllokeringStrategiFrihetsgrader
:BLUE:Hovedportefølje5,06%3,93%1,13%9 874205 050100%100%-
:BLUE:Aksjer18,02%18,20%-0,18%3 83825 12812,3%10%0-15%
:IN:Norske Aksjer16,23%16,51%-0,28%2 94421 08183,9%85%80-100%
:IN:Globale Aksjer28,34%27,93%0,41%8944 04716,1%15%0-20%
:BLUE:Obligasjoner3,50%2,49%1,01%5 991177 39886,5%85%0-100%
:IN:Norske Obligasjoner2,81%0,96%1,85%4 276156 42988,2%70%60-100%
:IN:Globale Obligasjoner8,91%6,10%2,81%1 71520 96911,8%30%0-40%
:BLUE:Pengemarked1,90%1,16%0,74%422 2681,1%5%0-100%
Kontanter---32560,1%0%-

Likviditetsportefølje

PorteføljeReferanseindeksDifferanseAvkastning (i tusen kr.)Markedsverdi (i tusen kr.)AllokeringStrategiFrihetsgrader
:BLUE:Likviditetsportefølje1,84%1,16%0,68%48620 044100%100%0-100%
Pengemarked1,84%1,16%0,68%48620 044100%100%0-100%

Innkrevingsarbeidet gir fortsatt meget gode resultater. Tap på krav utgjør henholdsvis 0,0001 % av fakturert premie og 0,0274 % av utbetalte pensjoner pr. 31.12.2019. Bokførte tap på fordringer pr. 31.12.2019 utgjør 0,3 mill. kroner.

Administrasjonskostnadene for 2019 endte på 36,4 mill. kroner. Dette er i henhold til budsjett. Underforbruket på «Investeringer» skyldes i hovedsak at kostnader til «Prosjekt Bølgen» er omdisponert til 2020. Dette gjelder blant annet integrasjoner mot Folkeregisteret, ressurser knyttet til produksjonssetting av nye systemløsninger og testing av IT-sikkerhet. I tillegg ble noen mindre investeringsprosjekter ikke gjennomført.

Regnskapet viser et overskudd på 55 mill. kroner i 2019, som overføres til reguleringsfondet. Resultatet er en forbedring på 65 mill. kroner fra 2018. Vi forventer at overskuddet øker ytterligere i 2020.

Antall avtalte årsverk i 2019 var 23,5. I tillegg har vi hatt ca. 4 innleide IT-konsulenter, som har arbeidet med utviklingsoppgaver i «Prosjekt Bølgen».